Telepítési áraink

Sp­lit klí­ma­ké­szü­lék te­le­pí­té­se:

Az aláb­bi árak az ál­ta­lunk ér­té­ke­sí­tett klí­ma­be­ren­de­zé­sek­re vo­nat­koz­nak.
Amennyi­ben Ön már ren­del­ke­zik klí­ma­be­ren­de­zés­sel, kér­jük ve­gyék fel ve­lünk a kap­cso­la­tot, hogy a klí­ma tí­pu­sá­nak is­me­re­té­ben tud­junk pon­tos ár­aján­la­tot ad­ni.

Split klíma telepítése az általunk értékesített készüléknél bruttó 75 000 Ft, amely ár tartalmazza:

 • a ki­szál­lá­si költ­sé­get Bu­da­pest te­rü­le­tén be­lül

 • az ál­ta­lunk ér­té­ke­sí­tett klí­ma hely­szín­re szál­lí­tá­sát

 • a te­le­pí­tés mun­ka­dí­ját (1db kül­té­ri és 1 db bel­té­ri egy­ség fel­sze­re­lé­sét)

 • elekt­ro­mos ká­be­le­zést a kül­té­ri és bel­té­ri egy­ség kö­zött

 • 1 db fal­át­tö­rés el­ké­szí­té­sét

 • a kül­té­ri és bel­té­ri egy­ség össze­kö­té­sét tisz­tí­tott szi­ge­telt réz­cső­vel 3 mé­te­res cső­sza­ka­szon

 • a csö­ve­zés és ká­be­le­zés el­ta­ka­rá­sát ká­bel­csa­tor­ná­val 3 m hosszig

 • a csepp­víz­ve­ze­ték ki­épí­té­sét 3 fm hosszig

 • a kül­té­ri egy­ség rög­zí­té­sét tar­tó­kon­zol­ra, vagy rez­gés­csil­la­pí­tó talp­ra

 • a ké­szü­lék elekt­ro­mos há­ló­zat­ba va­ló be­kö­té­sét 3 mé­te­rig

 • a ké­szü­lés vá­kuumo­lá­sát és nyo­más­pró­bá­ját

 • a ké­szü­lék be­üze­me­lé­si jegy­ző­köny­vé­nek, ga­ran­ci­á­já­nak ki­töl­té­sét és re­giszt­rá­lá­sát a Nem­ze­ti Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság­nál

 • egyéb rög­zí­tő­ele­me­ket és ki­egé­szí­tő­ket

 • a sze­re­lés utá­ni össze­ta­ka­rí­tást

 • a be­ren­de­zés hasz­ná­la­tá­nak ok­ta­tá­sát

Egyéb sze­re­lés­sel kap­cso­la­tos költ­sé­gek, amennyi­ben a kül­té­ri és bel­té­ri egy­ség tá­vol­sá­ga meg­ha­lad­ja a 3 mé­tert, vagy a szo­ká­sos­tól el­té­rő mű­sza­ki meg­ol­dást kell al­kal­maz­ni:

3 métert meghaladó csőszakasz telepítése
beleértve a kábelcsatornával való eltakarást is
bruttó 6 000 Ft/fm
hűtőközeg rátöltés bruttó 9 000 Ft.
1 faláttörésen felüli további faláttörések díja bruttó 6 000 Ft/db
elektromos tápellátás kiépítése 3 méteren felül bruttó 1 500 Ft/fm
cseppvízvezeték kiépítését 3 m hossz felett bruttó 1 500 Ft/fm

Egyéb áraink:

Split klíma szakszerű leszerelése bruttó 19 000 Ft.
A karbantartási és tisztítási díj Budapest területén kiszállással együtt bruttó 10 000 Ft/split klíma
2 vagy több készülék esetén bruttó 8 000 Ft/split klíma
Új, nem Cégünktől vásárolt klíma telepítése bruttó 100 000 Ft
Ez az összeg típustól függően eltérhet.
Helyszíni felmérés díja a pontos árajánlathoz és a megfelelő klímaberendezés kiválasztásához Budapesten belül bruttó 10 000 Ft
Ezt az összeget megrendelés esetén teljes mértékben jóváírjuk a számla végösszegéből.