Klíma tisztítás, karbantartás

A klí­ma­be­ren­de­zé­sek rend­sze­res, szak­sze­rű kar­ban­tar­tá­sa több­fé­le do­log mi­att is fon­tos. A klí­ma­be­ren­de­zés bel­té­ri egy­sé­gé­ben idő­vel a pe­nész­gom­ba ki­ala­ku­lá­sa vár­ha­tó, mely­nek spó­rái a le­ve­gő ára­mol­ta­tá­sá­val fo­lya­ma­to­san be­jut­nak a bel­ső tér­be. Ezek a spó­rák min­den­ki­re ne­ga­tív élet­ta­ni ha­tás­sal van­nak és so­kan al­ler­gi­á­sok is rá. A kül­té­ri egy­ség tisz­tí­tá­sa is fon­tos fel­adat, bár so­kan nem for­dí­ta­nak rá kel­lő gon­dot. A kül­té­ri egy­ség az, ami a szo­bá­ból el­vont fe­les­le­ges hőt le­ad­ja. Amennyi­ben a kül­té­ri egy­ség hő­cse­ré­lő­je el­ko­szo­ló­dik (gon­dol­junk csak a nyár­fák ál­tal ke­let­ke­zett ra­ga­dós szösz­re), már nem tud meg­fe­le­lő ha­tás­fok­kal mű­köd­ni. Emi­att a be­ren­de­zés komp­resszo­rá­nak töb­bet kell mű­köd­nie, hogy le­ad­ja a hőt és ez saj­nos a vil­lany­szám­lán is meg­lát­szik. A kar­ban­tar­tás ré­sze­ként a kri­ti­kus pon­tok mind el­len­őr­zés­re ke­rül­nek, így egy eset­le­ges ké­sőb­bi meg­hi­bá­so­dás is elő­re lát­ha­tó és el­ke­rül­he­tő­vé vá­lik.

A klí­ma kar­ban­tar­tás so­rán az AirCon Klímatechnika Kft. szerelőpartnerünk által el­vég­zett mun­ká­la­tok a kö­vet­ke­zők:

  • beltéri egység penészgombától való megtisztítása

  • kültéri egység hőcserélőjére lerakódott szennyeződés eltávolítása

  • csatlakozások meghúzása

  • légszűrő egységek tisztítása, esetleges cseréje a beltéri egységben

  • elektromos csatlakozások, bekötések ellenőrzése

  • hűtőköri nyomásértékek ellenőrzése

  • rezgő részek ellenőrzése akusztikai zajok megszüntetése

A kar­ban­tar­tá­si és tisz­tí­tá­si díj Bu­da­pest te­rü­le­tén ki­szál­lás­sal együtt: Brut­tó 10 000 Ft/split klí­ma

2 vagy több ké­szü­lék ese­tén brut­tó 8 000 Ft/split klí­ma